Sayang Anak Dirotan-rotan, Sayang Melayu Ajak Rujuk Quran

Sayang Anak Dirotan-rotan, Sayang Melayu Ajak Rujuk Quran


Pada tahun ini jika dibuat perbandingan sepintas lalu mula-mula kita disuakan dengan berita-berita perhimpunan atau muktamar PAS, kemudian PKR di Johor dan beberapa hari lepas selesai pula Perhimpunan Agong UMNO 2011 di Kuala Lumpur. Mass media yang paling sibuk memainkan peranan sama ada sebagai pemberita atau penyibuk ialah media milik atau berkepentingan UMNO dan media rakyat iaitu media kerajaan yang diperkudakan oleh UMNO kerana UMNO memegang tampuk kerajaan. Rakyat yang masih tidur tidak ambil kisah kerana menyangka kerajaan itu UMNO dan UMNO itu kerajaan hasil dari didikan salah oleh UMNO yang telah melampaui batas memberi kefahaman yang tidak tepat kepada rakyat. UMNO sebenarnya telah berjaya mengeset minda rakyat sehingga rakyat tidak dapat membezakan yang mana UMNO dan yang mana kerajaan.
Sayang sekali, orang yang terkorban atau terpaksa menanggung kerugian besar kerana polisi-polisi kerajaan UMNO ialah orang Melayu sendiri yang mengaku UMNO sebagai pemimpin dan penanung kepentingan Melayu. UMNO Melayu mengaku memperjuangkan daulah Islam , hak Melayu dan maruah Melayu. UMNO menjaganya agar berterusan menjadi tuan. UMNO mengggunakan formula kesukuan yang sama dengan MCA dan MIC menjadi tulang belakang BN memerintah negara.
B u k a n l a g i m e n j a di r a h s i a , formula menjaga kepentingan suku ini telah semakin tidak popular dan r a m a i o r a n g d a r i p a d a b a n g s a l a i n s a m a a d a C i n a a t a u I n d i a d a n s e b a g a i n y a telah b e r p a l i n g t a d a h d a n m e m b e b a s k a n d i r i d a r i dasar p a r t i k e s u k u a n ini. Mereka berasa adalah lebih menguntungkan jika tuntutan mereka dilakukan di luar parti. Ini adalah kerana budaya pemimpin atau orang yang mereka lantik kelihatan tidak memainkan peranan penting mewakili mereka menuntut sesuatu yang mereka fikirkan amat perlu. Pemimpin mereka seolah-olah bisu dan menjadi pak turut sahaja tetapi hidup dalam keadaan serba cukup, bergaya dan mewah. Tuntutan mereka pula sering diterima oleh pemimpin UMNO dan ini telah tidak menyenangkan ramai orang Melayu yang selama ini berasa telah terlalu banyak berkorban untuk bangsa lain.O r a n g M e l a y u y a n g bersikap sabar s e l a m a i n i s e p e r t i o r a n g t i d u r a t a u s e d a n g m a b u k k e payang a t a u m a b u k l a l a t ba r u t e r a s a t e r a n c a m dan t e r s e da r bahawa b e g i t u b a n y a k b a n g s a n y a t e l a h b e r k o r b a n d e m i k e h a r m o n i a n d a n k e m a j u a n dan p e m b a n g u n a n u n t u k s e b u a h n e g a r a b a n g s a tetapi hak-hak istimewa mereka seolah-olah terancam kerana Melayu UMNO kelihatan terlalu mementingkan orang lain dari bangsa sendiri . Hal ini terjadi kerana mereka terperangkap dengan amalan budaya rasuah yang akhirnya merugikan bangsa sendiri.
S e b e l u m i n i t i a d a o r a n g M e l a y u m e m p e r t i k a i k a n k e m a n a k a h kebudayaan negara bangsa t a n a h air m e r e k a hendak dibawa. Mereka yakin, mengikut d a n t e r i m a saja apa yang dikemukakan o l e h pemimpin negara yang diketuai oleh Melayu UMNO. P a d a m u l a n y a pemimpin Melayu UMNO ini ikhlas dan amanah memberi perkhidmatan d a n m e n a b u r j a s a t e t a p i l a m a - k e l a m a a n m e r e k a t e r p e r a n g k a p dengan cita-cita kepentingan pribadi untuk mendapat dan m e n g u m p u l h a b u a n kewangan dan materi. P e nen t a n g a n d a r i s e g e l i n t i r d i a n g g a p t i d a k p e n t i n g k e r a n a d a r i k e l o m p o k m i n o r i ti a t a u d i a n g g a p k u m p u l a n t e r p i n g g i r .


A k i b a t n y a p a d a h a r i i n i , maruah orang Melayu telah merosot dan tercabar hasil buah tangan Melayu UMNO. K e r u n t u h a n a k h l a k o r a n g M e l a y u s a n g a t m e m b i m b a n g k a n k e r a n a telah ada kes-kes diluar kemanusian berlaku seperti m e m b u a n g
d a n m e m b u n u h b a y i d a n t i d a k a d a p e r a s a a n m a l u d a r i k a l a n g a n m u d a - m u d i k e t i k a m e l a k u k a n s e s u a t u p e r k a ra y a n g t i d a k s o p a n m e s k i p u n m e l a n g g a r a d a t b u d a y a dan s y a r i a t I s l a m . Pemimpin M e l a y u p u l a t e r u s b e r b a n g g g a m e m p e r l i h a t ka n kemewahan d i r i d a n m e n g a n g g a p ia s e b a g a i k e m a j u a n . H i d u p s e o r a n g g u r u a t a u p e n j a w a t a w a m y a n g s e d e r h an a t i d a k l a g i m e n j a d i i k u t a n a t a u p u j i a n m a h u p un p e n g h o r m a t a n b e r b a n d i n g d e n g a n o r a n g M e l a y u y a n g b e r u b a h k e r a n a m e n d a p a t r e z k i y a n g m e l i m p a h m e n e r u s i p e m b a n g u n a n N e g a r a y a n g d i b u a t o l e h kerajaan menerusi ahli-ahli politik .


Orang politik k e l i h a t a n b e g i t u b e r g a y a d a n a m a t b e r b e d a d a r i p a d a p e n g h i d u p a n l a m a m e r e k a s e b a g a i g u r u , k e r a n i a t a u a p a s a j a . M e r e k a k e l i h a t a n s e p e r t i k u m p u l a n s a u d a g a r a t a u p e n g u s a h a y a n g b e r j a y a . M e r e k a t i b a - t i b a m e n j a d i k a y a s e h i n g g a m e n j a d i i d a m a n a n a k m u d a d a n o r a n g y a n g i n g i n c e p a t k a y a d a n b e r m i m p i k a n h i d u p s e n a n g d e n g a n c a r a m u d a h . B u d a y a i n i b e r t e r u s a n d a n p a d a ha r i i n i v i r u s g a y a h i d u p o r a n g p o l i t i k d a n p e n i a g a k o r u p y a n g s e n t i a s a b e r d a m p i n g d e n g a n o r a n g p o l i t i k t e l a h m e n y i b a r k a n b u d a y a y a n g t i d a k s i h a t d a n m e n j a d i b e r t a m b a h p a r a h.


Pemimpin Melayu UMNO hari ini tidak peka dengan masalah Melayu ramai dari kelas bahawan kerana mereka datang dari budaya yang berlainan. Mereka tidak berpengalaman dengan kesusahan hidup kerana rata-rata mereka datang dari keluarga berada atau sederhana. Kebanyakan mereka p e r n a h b e l a j a r a t a u m e n g k a g u m i b u d a y a b a r a t y a n g d i a n g g a p r e n g k a s d a n m u d a h s e r t a s e d e r h a n a t e t a p i b e r k u a l iti m e n g i k u t p e r a s a a n d a n f i k i r a n m e r e k a t a n p a d a p a t m e l i h a t keburukan j a n g k a p a n j a n g y a n g d i b a w a o l e h b u d a y a k u n i n g a t a u b arat itu. Mereka tidak lagi Nampak kepentingan t a n a h r e z a b M e l a y u yang d i t u k a r k a n h a k m i l i k d a r i p a d a m i l i k M e l a y u k e p a d a p e g a n g a n b e b a s kerana mereka memntingkan keuntungan jangka pendik. M e r e k a t i d a k k i s a h t e r h a d a p k e d u d u k a n b a h a s a M e l a yu y a n g h a m p i r - h a m p i r d i p u p u s k a n a t a s k e h e n d a k pemimpin U M N O s e n d i r i m a l a h m e r e k a p e r n a h m e n c a b a r k e d a u l a t a n r a j a - r a j a M e l a y u d e n g a n m e n g h i l a n g k a n kekebalan sultan-sultan. M e l a y u p u n t i d a k t a h u b a h a w a s u r a t k h a b a r M e l a y u d i p a s a r a n h a n y a b e r j u m l a h 6 d a n i t u p u n t i d a k b e b a s d a n d i k a w a l k e t a t o l e h M e l a y u U M N O b e r b a n d i n g s u r a t k h a b a r b e r b a h a s a C i n a d a n I n d i a y a n g m a s i n g - m a s i n g l e b i h d a r i 1 2 p e n e r b i t a n s e h a r i .

B a g i o r a n g M e l a y u , U M N O a d a l a h s e g a l a - g a l a n y a s e b a g a i p r o k s i a t a u p e m e g a n g a m a n a h b a n g s a M e l a y u. Kini segala harapan untuk menjaga kepentingan Melayu tidak lagi boleh dipikulkan kepada Melayu UMNO kerana mereka telah pecah amanah dan merosakkan Melayu sendiri. Telah sampai masanya kita menolak mereka kecuali jika mereka segera membuang sikap sombong dan mengimarakkan agama Islam sepenuhnya. Jika sayang anak, kita rotan-rotan. Jika sayang Melayu maka segeralah hiudpkan Melayu dengan merujuk al quran.
Oleh Tun Sheikh Engku Bendahara

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2009 Kontemporari
BloggerTheme by BloggerThemes | Design by 9thsphere